สวนป่าพุทธอุทยาน

    สวนป่าพุทธอุทยานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 170 ไร่โดยออกแบบให้มีบรรยากาศพุทธอุทยาน ด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น เพื่อความชุ่มชื้นของพื้นที่เนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศแห้งแล้งและมีลักษณะดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

    นอกจากนี้ พรรณไม้ที่คัดสรรมาปลูกในพุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์นั้นมีการผสมผสานระหว่างพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ พรรณไม้ทั่วไปที่มีความสวยงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนพรรณไม้ที่มีอยู่เดิมภายในพื้นที่ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกันเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามและบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติน้อมนำ จิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความบันดาลใจในการศึกษาพุทธธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของพรรณไม้ในพุทธประวัตินั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 30 ชนิดด้วยกันโดยปลูกไว้เป็นวงกลมเรียง ลำดับจากเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัตินับตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพาน

พุทธพฤกษ์