วัดทิพย์สุคนธาราม

    วัดทิพย์สุคนธารามและพุทธเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวบ้านโป่งสวรรค ตำบลดอนแสลบ เป็นวัดที่เกิดจากความศรัทธาของคนในพื้นที่มีพระเถระผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกเหนือจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแสวงบุญของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นความร่วมมมือร่วมใจของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพลิกพื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยพรรณไม้ในพุทธประวัติและพรรณไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค เป็นประจักษ์พยานถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธองค์และหลักธรรมคำสอน

    วัดทิพย์สุคนธารามได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2007 โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์(นิยม ฐานิสฺสโร มหาเถร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้รับเป็นธุระในการจัดสร้างวัดตามที่คุณฉันท์ทิพย์ กลิ่นโสภณ และครอบครัวผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาถวายที่ดินบริเวณบ้านโป่งสวรรค์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บนทางหลวงแผ่นดิน สายอู่ทอง-บ่อพลอย (สาย 3342) มีเนื้อที่ 329 ไร่ พร้อมด้วยทุนทรัพย์เมื่อค.ศ. 2004 เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้ตั้งนามวัดว่า วัดทิพย์สุคนธาราม