โครงการพระราชดำริ

โครงการจัดทำระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


    เนื่องจากพื้นที่บริเวณอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำ พื้นที่บริเวณนี้จึงมีความแห้งแล้งอย่างมาก ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกได้ ด้วยเหตุนี้หนึ่งในแผนการดำเนินงานนอกจากจะจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนแล้ว ก็ยังได้จัดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 อ่าง รวมความจุ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคภายในพื้นที่และชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์และยังดำเนินงานด้านป่าไม้โดยนำโครงการในพระราชดำริ “โครงการจัดทำระบบภูเขาเปียก” บริเวณภูเขาขวาง เพื่อให้ภูเขามีความเขียวชอุ่มตลอดปี


วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่าไม้

2. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในลักษณะป่าพึ่งคน คนพึ่งป่า โดยการบริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสมดุลและหลากหลาย

4. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน


เป้าหมาย

    ดำเนินงานบริเวณเขาขวาง ในพื้นที่โครงการจัดทำระบบภูเขาเปียก วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี ด้านหลังองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


ประโยชน์ต่อประชาชน

1. เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่าไม้

2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า