โครงการอ่างเก็บน้ำ

    เนื่องจากพื้นที่บริเวณอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำ พื้นที่บริเวณนี้จึงมีความแห้งแล้งอย่างมาก ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกได้ ด้วยเหตุนี้หนึ่งในแผนการดำเนินงานนอกจากจะจัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนแล้ว ก็ยังได้จัดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 อ่าง รวมความจุ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคภายในพื้นที่และชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

    กล่าวได้ว่า พุทธอุทยานอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ที่ได้รับการสร้างขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้น นอกจากจะเป็นดั่งศูนย์กลางแห่งการสืบสานพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่แห่งการศึกษาและเรียนรู้ของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งธรรม อีกด้วย เพราะทุกย่างก้าวของเหล่าพุทธศาสนิกชนในการเยี่ยมเยือนสถานแห่งนี้ นอกจากจะได้รับความสุขใจอันเนื่องมาจากความร่มรื่นของเหล่าแมกไม้นานาพรรณที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติแล้ว ยังได้รับสาระความรู้ซึ่งสืบเนื่องจากปรัชญาและหลักคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือ การหลอมหล่อ “สติ” ก่อเกิด “ปัญญา” ให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่ง “ธรรม” สู่หนทางแห่งความดับทุกข์อย่างสมบูรณ์